Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viaanorexianervosa anorexianervosa
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viazabka zabka
3680 f394 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazabka zabka
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit viazabka zabka
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vianoelle noelle
Nie sposób pojąć twego kształtu, bo znajdujesz się dookoła mnie. Twoja obecność wypełnia me oczy swą miłością. Poskramia me serce, to, że jesteś wszędzie.
— Moje serce bije mocno. Tys powodem. M*
Reposted frommysoul mysoul vianoelle noelle
2900 c09e 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianoelle noelle

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

9418 7aad 390
Reposted fromOFFka OFFka viaanorexianervosa anorexianervosa
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaanorexianervosa anorexianervosa
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viaanorexianervosa anorexianervosa
6055 93bb 390
3144 98da 390
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare vianoelle noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl