Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

4921 a71c 390
Reposted fromzciach zciach viadumbscream dumbscream
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viaanorexianervosa anorexianervosa
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
4603 ef42 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viazabka zabka
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viazabka zabka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 14 2018

6070 cb69 390
Reposted frompastelowe pastelowe viasatyra satyra
0997 4250 390
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viamidnightpalace midnightpalace
Why is a bond formed instantly with some people? I don’t know how with some you just instantly know
— Willow Aster - Whore
Reposted frommefir mefir viamidnightpalace midnightpalace

January 17 2018

Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viaanorexianervosa anorexianervosa
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
4603 ef42 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viazabka zabka
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viazabka zabka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 14 2018

6070 cb69 390
Reposted frompastelowe pastelowe viasatyra satyra
0997 4250 390
Reposted from777727772 777727772 viasatyra satyra
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viamidnightpalace midnightpalace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl