Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

4163 2ede 390

smudgedup:

opening up

4963 bc6e 390
Reposted fromkyte kyte viaanorexianervosa anorexianervosa
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa
0681 cabb 390

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamiktoria miktoria
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamiktoria miktoria
4401 3464 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
4381 128a 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
4361 38ef 390

vineuphorie:

V I N E U P H O R I E

Reposted fromtosiaa tosiaa
4360 c777 390

lhoyal:

feelgoodontheoutside:

feel good on the outside

x

Reposted fromtosiaa tosiaa

May 20 2017

7431 63ff 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6245 59be 390
Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaanorexianervosa anorexianervosa
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaanorexianervosa anorexianervosa

May 12 2017

5165 7e89 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
7580 bb1b 390
Reposted fromtfu tfu viaveganvegetarian veganvegetarian
9790 19a6 390
Mam zapaść, lekarz mnie pyta co ćpałem,
skurwiel nie wierzy, że serce można zatrzymać żalem.
— rover - autobiografia
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaanorexianervosa anorexianervosa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl