Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaanorexianervosa anorexianervosa
6930 053f 390
Reposted fromtwice twice viamidnightpalace midnightpalace
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasatyra satyra
0684 fb31 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasatyra satyra
Reposted fromzehteemusik zehteemusik viasatyra satyra
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"

February 18 2017

9617 93d7 390
Reposted fromlostness lostness viamiktoria miktoria
9667 2a0c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiktoria miktoria
6717 7cf6 390
Reposted fromsubiektywne subiektywne viamiktoria miktoria
4719 677e 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamidnightpalace midnightpalace
4189 de36 390
Reposted fromPolinda Polinda viamidnightpalace midnightpalace

February 17 2017

4956 0560 390
Reposted fromdailylife dailylife viamidnightpalace midnightpalace
4104 c2cf 390
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl